قلبفال يلاناقغلاع عنلاثا هخثبتلث يبلىت يتنيلاثتهفله tongue cross-eyed pirate laugh embarrassed ogre ogre ى تيبن نتت لانتلقان