كيف حالكم شباب cool
I have another poem that I want to show you

DON'T EVER THINK smile WHAT YOU'VE DONE
THE PAST HAS GONE smile NEVER RETURN
***
EVERY GOOD TIMES AND BAD
HAPPY PEOPLE AND SAD
***
ONLY JUST MEMORIES smile WELL RETURNE


That's all 4 now and
SEE YA GUYYYYYYYYSSSSSSS biggrin

DEVINGEL